ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565


11 Dec 2021 0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564


11 Dec 2021 0

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลังคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ


11 Dec 2021 0

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2565


11 Dec 2021 0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (มศก)


11 Dec 2021 0

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564


11 Dec 2021 0

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

นโยบายการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร สายตรงคณบดี


11 Dec 2021 0

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

สายตรงคณบดี กลุ่มไลน์ผู้ประสานงานหลักสูตร


11 Dec 2021 0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

คณะไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)


11 Dec 2021 0

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สายตรงคณบดี Facebook


11 Dec 2021 0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปการประชุมอนุกรรมการวิพากษ์หลักสูตร


11 Dec 2021 0

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส คูู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อบังคับมหาวิทยาล้ยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒


11 Dec 2021 0

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและกลั่นกรองด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ


11 Dec 2021 0

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


11 Dec 2021 0

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


11 Dec 2021 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ วาระ เรื่อง จริยธรรมในการปฏิบัติของบุคลากรสายสนันสนุน


11 Dec 2021 0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต.ค. 64 – มี.ค. 65


11 Dec 2021 0

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการธุจริต เม.ย. 64 – ก.ย. 64


11 Dec 2021 0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA (วจก)


11 Dec 2021 0

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA (วจก)


11 Dec 2021 0