รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

สรุปรายจ่าย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน สรุปรายจ่าย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน


11 Dec 2021 0