อำนาจหน้าที่

คำสั่ง มอบหมายภาระงานและมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี คำสั่งแต่งตั้งคณบดี คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่คณบดี ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ


11 Dec 2021 0