E-service

ข่าวสารการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ทะเบียนนักศึกษา ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ข่าวทุนการศึกษา แบบฟอร์ม ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม https://ms.su.ac.th/th/project/list/22 (งานวิชาการปริญญาตรี)https://ms.su.ac.th/th/project/list/24 (งานวิชาการปริญญาโท-เอก)https://ms.su.ac.th/th/course (งานหลักสูตรคณะ)https://www.youtube.com/channel/UCBKUD5M5DvDZLO7ap3oAD6g/featuredhttps://twitter.com/home?logout=1622171709627 https://www.scopus.com (ฐานข้อมูล SCOPUS/ ISI)http://www.pitc.lib.su.ac.th/ (หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)http://www.reg.su.ac.th (ระบบ SU REG) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.eds.su.ac.th/ (กองบริหารงานวิชาการ)http://www.graduate.su.ac.th/ (บัณฑิตวิทยาลัย)https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/ รองฯ ดิจิทัล)https://www.facebook.com/mssilpakorn (งานกิจการพิเศษ) ทุนวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.suric.su.ac.th (ข้อมูลนักวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากร) https://ms.su.ac.th/th/project/list/28 (รองฯ วิจัย) บริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://ms.su.ac.th/th/project/list/110 (งานบริการวิชาการ/ รองฯ วิจัย) ข่าวสารการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์  https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/รองฯ ดิจิทัล/ รองฯ จัดการศึกษา)https://www.facebook.com/mssilpakorn (คณะวิทยาการจัดการ) ข่าวประชาสัมพันธ์ https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/รองฯ ดิจิทัล/ รองฯ จัดการศึกษา) ข้อมูลการศึกษาเก่า โครงการ/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ)https://www.facebook.com/mssilpakorn (งานกิจการพิเศษ/การแนะนำโควิค)


11 Dec 2021 0