E-service

E-service

11 Dec 2021 17. E-service 0
ข่าวสารการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ทะเบียนนักศึกษา ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ข่าวทุนการศึกษา แบบฟอร์ม ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม

https://ms.su.ac.th/th/project/list/22 (งานวิชาการปริญญาตรี)
https://ms.su.ac.th/th/project/list/24 (งานวิชาการปริญญาโท-เอก)
https://ms.su.ac.th/th/course (งานหลักสูตรคณะ)
https://www.youtube.com/channel/UCBKUD5M5DvDZLO7ap3oAD6g/featured
https://twitter.com/home?logout=1622171709627 
https://www.scopus.com (ฐานข้อมูล SCOPUS/ ISI)
http://www.pitc.lib.su.ac.th/ (หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
http://www.reg.su.ac.th (ระบบ SU REG)
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.eds.su.ac.th/ (กองบริหารงานวิชาการ)
http://www.graduate.su.ac.th/ (บัณฑิตวิทยาลัย)
https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/ รองฯ ดิจิทัล)
https://www.facebook.com/mssilpakorn (งานกิจการพิเศษ)
ทุนวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.suric.su.ac.th (ข้อมูลนักวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากร) 
https://ms.su.ac.th/th/project/list/28 (รองฯ วิจัย)
บริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

https://ms.su.ac.th/th/project/list/110 (งานบริการวิชาการ/ รองฯ วิจัย)
ข่าวสารการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 

https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/รองฯ ดิจิทัล/ รองฯ จัดการศึกษา)
https://www.facebook.com/mssilpakorn (คณะวิทยาการจัดการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์

https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ/รองฯ ดิจิทัล/ รองฯ จัดการศึกษา)
ข้อมูลการศึกษาเก่า โครงการ/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

https://ms.su.ac.th/ (คณะวิทยาการจัดการ)
https://www.facebook.com/mssilpakorn (งานกิจการพิเศษ/การแนะนำโควิค)