การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและกลั่นกรองด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ


11 Dec 2021 0