การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

11 Dec 2021 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและกลั่นกรองด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ