การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

11 Dec 2021 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 0

 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565