การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

11 Dec 2021 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน