การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

11 Dec 2021 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 0

รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ วาระ เรื่อง จริยธรรมในการปฏิบัติของบุคลากรสายสนันสนุน