รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


11 Dec 2021 0