รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11 Dec 2021 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 0

รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา