รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

11 Dec 2021 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 0

รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564