เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

11 Dec 2021 34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 0

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คูู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อบังคับมหาวิทยาล้ยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒