อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

11 Dec 2021 03. อำนาจหน้าที่ 0

คำสั่ง มอบหมายภาระงานและมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณบดี

คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่คณบดี

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ