แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

11 Dec 2021 04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ปรับตัวชี้วัด และเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะ 2564-2567