ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

11 Dec 2021 15. ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ 0

สรุปสถิติการให้บริการนักศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – กรกฎาคม 2565

สรุปสถิติการให้บริการด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – กรกฎาคม 2565