นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

11 Dec 2021 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0

แผนอัตรากำลังคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ